Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

                                     

                                                         İZCİLİK BİLGİLERİ

                                İZCİLİK NEDİR?

         İzcilik milliyet, örf, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkese  açık politik olmayan eğitimsel üniformalı bir      gençlik çalışmasıdır.

           İzcilik okul ve aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur. İzcilik çocuk ve gencin karakterini geliştirmek suretiyle eğitimin yarattığı boşlukları doldurur. İzcilik eğitici niteliği olan bir çalışmadır. Maddi ve manevi değerleri bir bütün olarak ele alır, kişiyi iyi insan iyi vatandaş olarak yetiştirmeye çalışır. Kısaca izcilik çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı  ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı iyi bir insan olarak yetiştirme sanatıdır.

         Çeşitli yaş gruplarının özellikleri dikkate alınarak çocuk ve gençlerin özellikle Atatürk ilkeleri doğrultusunda araştırıcı yaratıcı yeteneklere sahip bilgi ve becerisi olan demokratik anlayış ve insancıl davranışları kazanacak biçimde her yönü ile ideal bir insan olarak eğitilmelerini sağlayan çalışmaların tümüdür.

                       

  Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Türk Milli Eğitim Temel Kanununa, uygun olarak vatanını milletini seven, başkalarına karşı saygılı yapıcı, yaratıcı yeteneklere sahip, çalışkan, becerikli , Cumhuriyeti benimsemiş, milliyet, dil, din,  cinsiyet ayırımı olmaksızın herkese açık, politik olmayan, üniformalı, uluslar arası bir eğitim çalışmasıdır. İzcilik kısaca “İYİ İNSAN İYİ VATANDAŞ” yetiştirmektir.

                        İzcilik çocuk ve gençlerimizin karakterini,  davranışlarını, yeteneklerini geliştirir. Birlikte yaşamayı, barışı kardeşliği, paylaşmayı bilen, topluma yararlı, insanları seven, onlara yardımcı olan, doğayı çevreyi koruyan, Vatanına yararlı yurttaş yetiştirme sanatıdır.

                        İzcilik çalışmaları, hoşgörü, sevgi ve saygıya dayalı, karşılık beklemeden, gönüllülük ilkesi ile yapılmalıdır. Toplum eğitiminde izciliğin çok büyük rolü vardır. Bu nedenle okullarımızda bulunan çocuk ve gençlerimizi izcilik yolu ile geliştirmeliyiz. Bütün eğitimcilerin, yöneticilerin, öğretmenlerin, anne ve babaların bu konuda üzerlerine düşen görevleri bilerek ve isteyerek yapmaları gerekmektedir.

 

                                                          İZCİLİĞE GİRİŞ ŞARTLARI

                        Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik yönetmeliğine göre izcilik   

            çalışmalarına  katılacak çocuk veya gencin;

1-     T.C, Vatandaşı olmak.

2-     18 yaşından küçük olan ilk, orta ve lisedeki öğrencilerin izcilik faaliyetlerine katılabilmeleri dair velilerinden izin belgesi almak

3-     Sağlık kurumundan izcilik faaliyetlerine engel olmayacağına dair doktor raporunun olması.

                           İZCİLİK ÇALIŞMALARININ ÇOCUK VE GENCE KAZANDIRDIKLARI

 

1-       İzcilik bir grup çalışmasıdır. Çocuk en zor koşullarda dahi yaşamını sürdürür.

2-      Kendisine ve içinde yaşadığı topluma yararlı alışkanlıklar kazanmayı öğrenir.

3-      Kişiliğinin gelişmesini sağlar.

4-      Arkadaşlık ilişkilerinde ortak yaşamayı öğrenir.

5-      Yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağ lar.

 

 

                      ÜNİTE KURULUŞUNDA VE TESCİL İŞLEMLERİNDE İZLENECEK YOL

 

1.     İzci olacak öğrencilerin seçimi ve duyuru.

2.     İzci olacak öğrencilerin taslak listesi hazırlanacak.

3.     İzci olacak öğrencilerin velileri ile toplantı yapılacak, izcilik hakkında onlara bilgi verilecek.

4.     İzci olacak öğrencilerin velilerinden izin belgesi alınacak.(Bültende örneği var)

5.     İzci olacak öğrenciler için bir liste ve okul müdürlüğü yazısı ile sağlık ocağından sağlık raporu alınacak.

6.     Yıllık çalışma programı yapılacak. (Fotokopi ile dört nüsha çoğaltılacak.) Lider’in kendisi imzalayacak, okul müdürüne tasdik ettirecek.

7.     Tescil formunun arkası dikkatle okunacak ve daktilo ile doldurulup, gerekli yerler imzalanacak, imzalattırılıp mühürlettirilecek.

8.     Tescil formunda belirtilen koruyucu kurul üyeleri veliler arasından belirlenip ilgili bölüme yazılacak. (Okul müdürünün koruyucu kurul üyeliğine yazılması yararlı olur.)

9.     Çalışma gün ve saati belirlenip okul müdürü yazısında belirtilecek.

10. 2 nüsha izci listesi hazırlanacak (adı soyadı, sınıfı, adresi, ev telefonu, babasının  iş telefonu ve benzeri)

11. 4 nüsha tescil formu, 4 nüsha yıllık çalışma programı, 2 nüsha izci listesi, 2 nüsha çalışma gün ve saatini gösteren bilgi bir dosya içinde düzenli olarak ilçe izci kurulu başkanlığına teslim edilecek.(Sağlık raporları liderin dosyasında kalacak)

12. İlçe izci kurul başkanı belirlenen tarihte tescil işlemleri ile ilgili evrakları il izci kurulu başkanlığına teslim edecek. (Yıllık çalışma programı Milli Eğitim Müdürlüğüne tasdik ettirildikten sonra bir nüshası lidere geri teslim edilecek. İl İzci kuruluna sadece 4 nüsha tescil formu teslim edilecek)

13. Çalışmalar temin edilecek bir sınıf ders defterine uygun şekilde yazılıp imzalanacak.

14. Ünite liderleri yönetmelikte belirtilen defter ve dosyaları tutacaklar.

15. Örnek planlar, tescil formları ve gerekli dökümanlar ilçe izci kurulu başkanından alınacak.

 

                                                            İZCİLİK TERİMLERİ

 

                        1- Küçük İzcilik : 7-11 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu yaş  gruplarındaki çocukların    

                     oluşturduğu   ünitiye “KÜME” adı verilir.

                        2- İzcilik : 12-15 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üniteye “OYMAK” denir.                          

                        3-Ergin İzcilik : 16-20 yaş grubundaki gençlerin oluşturduğu üniteye “OCAK” denir.

                        TANIMLAR:

                        Küçük izci ve küçük izcilik ile ilgili terimler:

                       Küçük izci : 7-11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan tescilli bir kümede giriş şartlarını yerine      

                        getirmiş çocuğa denir.

                        Öbek : Küçük izci kümesinin altı küçük izciden oluşan en küçük birliğidir.

                        Öbek başı : En küçük küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca seçilen başkanıdır. Yardımcısını   

                         kendi seçer.

                       Öbek başı yardımcısı : Öbek başının öbekteki arkadaşlarından kendisine yardım etmek üzere  

                        seçtiği kişidir.

                       Küme : Dört öbekten ve 12-24 küçük izciden oluşan topluluktur.

                        Küme başı : Kümeyi yöneten en az 20 yaşında küme başı kursunu başarı ile bitirmiş kişidir.

                        Küme başı yardımcısı : 18 yaşından küçük olmayan en az LTK kursunu bitirmiş.Küme başı

                       tarafından seçilen kişidir.

                        İzci ve izci ile ilgili terimler:

                        İzci : 12-15 yaş arasında kız ve erkek çocukların tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş.

                       Teşkilat üyesine izci denir.

                        Oba : 6-8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında oluşturdukları küçük gruba oba denir.

                        Oba başı : Obadaki çocukların kendi aralarında demokratik yöntemle seçtikleri çocuk lidere denir.  

                        Oba başı obanın kaptanı ve temsilcisidir. Yardımcısını kendi seçer.

                        Oba başı yardımcısı : Oba başının olmadığı durumlarda oba başının  görevini üstlenen kişidir.

                        Oymak : 16-32 izciden oluşur. Bir oymakta 2 en fazla 4 oba bulunur.

                        Oymak başı : 18 yaşından küçük olmayan oymak başı kursunu başarı ile bitirmiş liderlerdir. Önce  

                     yönetimin ve koruyucu kurulun oluru ile  kuruluş işlerine başlar ve il izci kurulu tarafından da              

                     tayin ve yetki belgesi verilir.

                        Oymak başı yardımcısı : Oymak başı tarafından seçilen 18 yaşını bitirmiş LTK’yı görmüş 

                  yardımcılardır. Oymakta duruma göre iki veya üç yardımcı olabilir.

                        Ergin izci ve ergin izci terimleri:

                        Ergin İzci : 16-20 yaş arasındaki kız erkek izcilerden tescilli bir ocakta giriş şartlarını yerine

                       getirmiş üyeye denir.

                        Ekip : 4-6 ergin izcinin oluşturduğu küçük gruba denir.

     Ekip başı : Ekibi oluşturan ergin izcilerin aralarında seçtikleri kişidir.

     Ekip başı yardımcısı : Ekip başı tarafından görev süresince seçilen yardımcısıdır.

     Ocak : İki ekibin bir araya gelmesinden 12-24 ergin izciden oluşan ünitedir.

    Ocak başı : Ocağın lideri 23 yaşından küçük olmayan branş kurslarını bitirmiş kişidir.

 

                                İZCİLİĞİN TARİHÇESİ VE AMACI

 


     İzciliğin kurucusu BADEN POWEL 'dir.Asıl adı ROBERT STEPHENSON SMYTH'dir.Dünya izcilerince kısaca B.P.olarak tanınır. B.P.'nin hayatı zorluklarla geçmiştir.Küçük yaşta babasını kaybetmiş .7 kardeşi ile yük annesinin omuzlarındadır.Tüm kardeşleri gibi doğa hayranı olarak büyür. 19 yaşında asteğmen rütbesi ile okulunu bitirince Hindistan'a görevlendirilir.GRIME savaşına katılır ve yüzbaşılığa terfi eder.1887 yılında Afrika'daki İngiliz birliklerinde görev alır.Oradaki kabile ayaklanmalarını bastırır.Generalliğe yükselir.
Ülkesine döndüğünde bir kahraman gibi karşılanır. B.P.ülkesinde gençlerin bir çok sorunu olduğunu,bunların çözümü için de kimsenin ilgilenmediğini görünce özellikle gençler için bir şeyler yapmaya karar verir.Bu fikirde Afrika'da yaşadığı MAFEKİNG savaşı sırasında orada gördüğü çocuklardan çağrışım yapmıştı.Onların doğaya uyumu,sessizliği,ataklığı,cesareti B.P.'ye  ilk izcilik esintilerini kazandırmıştır. Bu nedenle ordudan ayrıldı ve izcilik çalışmalarına başladı. 1907 yılında 20 izci ile BROWNSEA adasında ilk kampını yaptı.
1908 yılında ERKEK ÇOCUK İZCİLER İÇİN İZCİLİK kitabını yazdı.İzcilik fikri tüm dünya gençlerini hızla sardı.Tüm dünyada kardeşlik havası içinde yayıldı.
             
                                 TÜRKİYE'de İZCİLİK
              1910 Yılında SAY ve TETEBBU adlı dergide Ragıp Nurettin EGE izcilik ile ilgili yazılar yayınladı.
İzciliğin ilk uygulayıcıları AHMET ve ABDURRAHİM ROBENSON KARDEŞLER,Manastır öğretmen okulu müdürü AHMET NEJAT BEY, İttihat Mektebi Müdürü NAFİ ATIF KANSU.
   Her ne kadar 1908 yılından itibaren izcilik çalışmaları yurdumuzda görülüyor ise de asıl kuruluş tarihi 1912 yılında uzman PARFITT'İN ülkemize davet edilmesi tarihidir.
             
                                  İZCİLİĞİN AMACI

         B.P.İzciliğin amacını:
                    -İyi karakterli,
                    -Sağlıklı,
                    -Becerikli insan yetiştirmek olarak görmüştür.
  İZCİLİĞİN AMAÇLARINI YÖNETMELİĞİMİZE GÖRE ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:
-Yurduna,milletine ve ATATÜRK İLKELERİNE bağlı,bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu,
-İyi karakterli ve toplum içinde yapıcı ruha sahip,
-Kanun ,nizam,talimat ve emirlere uyan,saygılı,disiplinli,
-Özveri sahibi,toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden,
-Kendisi için gerekli el becerisine sahip,
-Kendine güvenen,sorumluluk almaya hazır,sağlıklı ve olumlu düşünen,
-Doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan,
  BİR YURTTAŞ OLARAK YETİŞTİRMEKTİR.

               

İZCİ ANDI VE İZCİLİK TÜRELERİ


İZCİ ANDI
Tanrıya ,vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime,
İzcilik Türesine uyacağıma,
Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma,
Kendimi bedence sağlam,fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ANT İÇERİM.

İZCİLİK TÜRESİ
1.İzci ,sözünün eridir,şeref ve haysiyetini herşeyin üzerinde tutar.
2.İzci,yurduna, milletine,ailesine ve izci liderine sadıktır.
3.İzci ,başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
4.İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir.
5.İzci,herkese karşı naziktir.
6.İzci büyüklerini sayar ve sözünü dinler,küçüklerini sever ve
korur.
7.İzci,cesurdur,neşeli ve güleryüzlüdür.
8.İzci,tutumludur.
9.İzci,fikir,söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.
10.İzci,bitki ve hayvanları sever ve korur.

PAROLALAR
7-12 YAŞ-KÜÇÜK İZCİ-Küçük İzci çok çalışır.
12-15 YAŞ- İZCİ- İzci daima hazırdır.
16+ ERGİN İZCİ-Ergin İzci topluma hizmet eder.

                                          

                                   

 

                              

                                   ATATÜRK ve İZCİLİK
     Atatürk izcilik konusu üzerinde de önemle durmuş ve Türk izciliğine de ,okullar içi izcilik faaliyetleriyle olumlu bir yön vermiştir.Atatürk mutlu yarınlar için sevgi ve güven duyduğu Türk izcilerini resmi bayramlarda da görmeyi istemiş ,yurdun dört bir yanından gelen izci oymaklarının Ankara'da Atatürk önünde yapılan Cumhuriyet Bayramı geçit törenlerine katılmaları bir gelenek halini almıştı. Türk izciliği,Atatürk'ün emir ve direktifleriyle vücut bulan bir örgüt olarak doğdu ve faaliyet gösterdi.Atatürk'ün ilgi ve güvenini kazanmakla da ebedi bir gurur ve şerefe mazhar oldu."Keşşaflık"Atatürk ile "İzcilik"şekline dönüştü.

                                    
ATATÜRK DİYOR Kİ:
"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun,en önce Türkiye'nin bağımsızlığına ,kendi benliğine,milli geleneklerine düşman olan unsurlarla savaşmak gereği öğretilmelidir.

                                 İZCİ SELAMI VE ANLAMI

                                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

         

                      İzci Selamının Anlamı
Orta parmak; Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğim, yüzük parmağı; İzcilik türesine uyacağım, işaret parmağı; başkalarına her zaman yardımda bulunacağım sözlerini temsil eder. Küçük parmağın altında olması küçüklerin büyüklerini saydığını, büyük parmağın küçük parmağın üstünde olması ise büyüklerin küçükleri koruduğunu anlatır. Büyük parmakla küçük parmağın birleşmesi ile oluşan halka dünya izcilerinin kardeşliğini simgeler.

 

 

           TEKMİL, TEFTİŞ, BAYRAK TÖRENİ VE DEVİR TESLİM İŞLEMİ

 

                        TEKMİL: İzciler “U” düzeninde dizilirler. Lider öbek başları tekmil getirirler. Öbek başı olan izci bir adım öne çıkarak öbeğine “Hazır  Ol” komutu verir ve hemen liderin karşısına geçerek selam verir ve elini indirir. Bütün öbekler tamamlandıktan sonra nöbetçi öbek başı dikkat komutu ile o günkü nöbetçi yöneticiyi öbeklerinde kaç kişi varsa ve hangi amaçla toplanmışlarsa o çalışma için tekmil verir. Örneğin: Ak öbek on kişi ile bayrak törenine hazırdır liderim gibi. Daha sonra nöbetçi öbek başı diğer öbek başlarına yerlerinize marş marş komutuyla öbeklerinin başına  dönerler. Öbeğin başına giden öbek başı “Rahat” komutu ile öbeklerine seslenir.

                        Nöbetçi olan yönetici kursun veya kampın tümüne seslenerek kurs müdürüne veya kamp müdürüne tekmil verir. Amaç kursta veya kampta o anki çalışmada kaç kişinin bulunduğunu belirlemektir. Hasta varsa veya o çalışmada olmayan varsa belirlenmiş olur.

                        TEFTİŞ: Daha çok kıyafet, oda, çalışma düzeni öbek veya oba ruhu bakımından değerlendirilir.

                        BAYRAK TÖRENİ VE DEVİR TESLİM İŞLEMİ: Törende izciler veya kursiyerler “U” düzenindedirler. “U”nun iki yanında yer alanların yüzleri iç kısma tabanı oluşturan grupların ise yüzleri bayrak direğine bakar. Buradaki amaç herkesin bayrağı rahat bir şekilde görebilmesidir.

 

  Bayrak töreninde nöbetçi öbek ile devralacak öbek arasında üç kişilik bayrak ekibi oluşturulur. Bayrağı teslim eden ile bayrağı teslim alacak kişi ortada diğer  iki kişi yanlarda durur. Dikkat komutu ile bayrağı teslim eden kişi ve bayrağı teslim alacak kişi bir adım öne çıkar herkes hazır ol vaziyetindedir. Bayrağın yanındaki muhafızlar ile yöneticiler selam verirler.

                       

DEVİR TESLİM İŞLEMİ: Bayrağı teslim eden izci : (ŞEREFİ İLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMI TESLİM EDİYORUM) der ve bayrağı bir kez öperek bayrağı  arkadaşına verir.

                        Bayrağı teslim alan kişi: (ŞEREFİ İLE KORUDUĞUNUZ BAYRAĞIMI TESLİM ALIYORUM) der ve bir kez oda öper.

                        Bayrağı teslim eden grup yerine gider bayrağı teslim alan grup ise bayrağı göndere çekmek için bayrak direğine doğru gider.

                        NOT: Nöbetçi öbekler tekmilde daima sağ başta dururlar. Diğerleri sıra ile nöbetçi öbek başının yanına dizilirler o günkü çalışmalarından  nöbetçi öbek sorumludur. Bayrak gönderdeki ipe sancak düğümü ile bağlanır. Bu düğüm kolay bağlanıp kolay çözülür İstiklal Marşı söylenirken  yöneticiler ile bayrağın yanında bulunan muhafızlar bayrağa dönerek selam  verirler. Bayrağı göndere çeken izci bayrağı çektikten sonra oda bayrağı selamlar. İstiklâl Marşını yöneten kişi İstiklâl Marşı bittikten sonra  oda bayrağı selamlar ve yerine geçer.

        Bayrak beyazı görünmeyecek şekilde önce uzunluğuna katlanır. Daha sonra muska şeklinde sarılır.